RC Autoklub Mariánské Lázně

Modelářký RC Autoklub zabývající se převážně modely BUGGY v měřítku 1:6

Stanovy klubu

STANOVY

 

Název Klubu:             Modelářský klub RCA Mariánské Lázně

Užívaná zkratka :                  RCA ML

Sídlo Organizace:                  Česká 755

                                               353 01  Mariánské lázně

 Okres:                                    Cheb

 

Obsah:                      1. Základní ustanovení

                                   2. Cíle  Klubu

                                   3. Členství

                                   4. Orgány

                                   5. Hospodaření

                                   6. Právní postavení, majetek

                                   7. závěrečná ustanovení                       


článek I.

Základní ustanovení

 1.    Modelářský klub RCA Mariánské Lázně je volným občanským sdružením, sdružujícím fyzické osoby se společným jménem a modelářský sport, zejména o rádiem řízené modely.

2.    Pro vnitřní potřebu bude klub používat zkrácený název RCA ML

3.    RCA ML sdružuje členy za účelem navazování vzájemných kontaktů a spolupráce, zajišťováním kooperace jejich činnosti a provádění poradenských a servisních služeb, popř. metodických pomocí za předem stanovených podmínek a v souladu s platnými právními předpisy.

4.    RCA ML reprezentuje své členy jako celek před státními a veřejně právními orgány a před jinými právnickými či fyzickými osobami.

5.    RCA ML uplatňuje ve své činnosti zásady demokracie, humanismu a principy dobrovolnosti, rovnosti a samostatnosti.

 

článek II.

Cíle klubu

1.    Propagace činnosti klubu široké veřejnosti, např. pořádáním veřejných akcí pro občany a mládež.

2.    Navazovat a podporovat spolupráci s organizacemi, občany a všemi ostatními právními subjekty, zabývajícími se obdobnou činností, na území celého státu i s obdobnými zahraničními organizacemi.

3.    Usilovat o vytváření potřebných materiálních a finančních, technických, prostopovaných a odborných podmínek pro aktivní činnost svých členů vč. rozvoje hospodářské činnosti.


článek II.

členství

1.    Členství v RCA ML je otevřené , dobrovolné a individuální.

2.    Členem klubu se může stát každá fyzická i právnická osoba, tuzemská i zahraniční, souhlasící se stanovami RCA ML, pokud nebyla zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo způsobilosti  k právním úkonům nebyla omezena.


3.    Členství v klubu je podmíněno registrací písemné přihlášky.. RCA ML je oprávněn vybírat  od členů roční členské příspěvky, jejichž výši schválí členská schůze.

4.    Každý člen klubu starší 18-ti let má právo navrhovat, volit a být volen do funkcí v orgánech klubu.

5.    Každý člen klubu má právo se podílet na výhodách, které klub svým členům poskytuje. Má právo vznášet své názory, návrhy a připomínky a ostatně se zúčastnit jejich projednávání.

6.    Každý člen je povinen dodržovat ustanovení RCA ML a včas platit členský příspěvek ve výši schválené členskou schůzí.

7.    Členství v klubu zaniká:

- písemným vystoupením fyzické či právnické osoby

- vyloučení vedení klubu na základě hrubého porušení stanov, popř. dopustí li         člen jednání neslučitelným s podmínkami členství v RCA ML.

- vyškrtnutím (úmrtí člena klubu)

- zánikem klubu

            Členství v klubu je možno ukončit pouze po vyrovnání  závazků v klubu.

 

článek IV..

Orgány

 

1.    Vrcholným orgánem  RCA ML je členská schůze.

2.    V období mezi členskými schůzemi  řídí organizaci volený výbor.

3.    Výbor je volený na členské schůzemi. Výbor má v čele předsedu, který je statutárním zástupcem klubu. Dále jsou volenými členy výboru místopředseda a hospodář.

4.    Výbor svolává členskou schůzi, min. 1x ročně a dále dle reálných potřeb klubu.

5.    Členská schůze jedná a rozhoduje o všech otázkách souvisejících a předmětem činnosti klubu, jeho majetkem a hospodařením.

6.    členská schůze přijímá  rozhodnutí, nebo jiná opatření  a to vždy přijatá alespoň nadpoloviční většinou hlasů z nadpoloviční většiny přítomných delegátů a to zejména v otázkách zásadního významu.

článek V.

Hospodaření

 

1.    RCA ML získává finanční příspěvky na hospodaření a činnosti zejména z:

- členských příspěvků jednotlivých členů.

- darů od jiných právních subjektů

- ostatních dotací

- hospodářské  a podnikatelské  činnosti

 

2.    RCA ML může mít libovolný počet placených zaměstnanců, pokud je schopen opatřit na jejich mzdy finanční prostředky. Pracovní poměr uzavírá nebo rozvazuje výbor pro schválení členskou schůzí.

3.    RCA ML může provádět hospodářskou  či podnikatelskou činnost jakožto samostatný právní subjekt. Jakožto právnická osoba se v této činnosti řídí obecně platným obchodním a živnostenským zákonem. Příjmy jsou určeny výhradně pro zabezpečení činnosti klubu.

 

článek VI.

právní vztahy, majetek

 

1.    RCA ML je právnickou osobou.

2.    Pro potřeby plnění svých úkolů může RCA ML používat též státní či jiný majetek, který mu byl svěřen.

 

článek VII.

Zvláštní ustanovení

 

1.    Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace u MV ČR

2.    RCA ML může být členem i jiného zájmového sdružení.

3.    K výkladu stanov je oprávněná členská schůze.

 

 
Modelářský klub RCA Mariánské Lázně, Česká 755, 353 01 Mariánské Lázně, Česká republika, email:club@rcaml.cz, tel. 00420777724800